River Street, Blue Building, 1st. floor

5690-970 New york City

Mailing List

Subscribe and stay updated with the latest news from us. We never spam!

 • Lerend netwerk circulair aankopen:
  Iets voor jou?

IN HET KORT

Vlaanderen moet tegen 2050 een circulaire economie hebben, waarin grondstofkringlopen gesloten worden, zo stelt de Vlaamse Regering. Circulair aankopen is daarvoor een belangrijke hefboom. Met hun aankoopbeleid kunnen overheden, bedrijven en andere organisaties immers circulaire producten en diensten een boost geven.

Daarom werkt het Vlaams Materialenprogramma en Plan C in 2017, in samenwerking met The Shift, VVSG en Bond Beter Leefmilieu aan een Lerend Netwerk Circulair Aankopen in Vlaanderen. Met het Lerend Netwerk willen we binnen de 2 jaar circulaire aankoopprojecten helpen realiseren en kennis over circulair aankopen ontwikkelen, delen en verspreiden.

“Plots had ik een lumineus idee: en als we nu eens niét al onze meubelen weggooiden bij onze verhuizing?”

Frank Geets
het Facilitair Bedrijf (Vlaamse overheid)

“Mijn bedrijf heeft dringend concurrentie nodig.”

Didier Pierre
Meubel-refurbisher NNOF

“Stoelen leasen? Ik moest eerst hardop lachen.”

Martine Alleene
Perstorp Oxo Belgium

“Grote veranderingen doe je stap voor stap”

Sebastien Lefèbvre
Stad Kortrijk

VOORDELEN VOOR JOUW ORGANISATIE

Circulair aankopen kan jouw organisatie verschillende voordelen opleveren.

Echte kostenbesparingen

Vaak weegt bij een aankoopbeslissing vooral de initiële aankoopprijs door. Bij circulair aankopen houdt men echter veel meer rekening met de kosten die verbonden zijn aan de totale levensduur van het product of dienst (zoals bijvoorbeeld onderhoudskosten en afvalkosten). Dergelijke overwegingen geven vaak een heel ander plaatje en maken echte winsten mogelijk.

Strategische positie

Daarnaast zijn er ook strategische voordelen. Circulair aankopen geeft concreet invulling aan de duurzaamheidsambities van jouw organisatie. Ook zorgt het voor meer transparantie in de waardeketen, wat meer leveringszekerheid oplevert, en zorgt het voor een meer constante kostenstroom indien u bijvoorbeeld gebruik maakt van een prestatiecontract.

Maatschappelijke voordelen

Tot slot biedt circulair aankopen ook maatschappelijke voordelen, zoals het reduceren van afval en het vermijden van toxische stoffen.

2017:
START LEREND NETWERK

We zien een lerend netwerk als een ideaal instrument om circulair aankopen op korte termijn een boost te geven. Het laat toe om met ondersteuning op maat bij bedrijven, lokale besturen en andere organisaties circulaire aankoopprojecten te bevorderen.

Het lerend netwerk Circulair Aankopen wil de realisatie van opschaalbare en navolgbare circulaire projecten bevorderen.

De aanpak van het netwerk is geïnspireerd de Nederlandse Green Deal Circulair Inkopen.

De deelnemers worden begeleid door een groep faciliterende partijen die:

 • kennis en ervaring op het gebied van circulair aankopen delen en ontsluiten;
 • workshops en bijeenkomsten organiseren om deelnemers ervaringen te laten uitwisselen en hen te helpen bij de start en implementatie van circulair aankopen;
 • instrumenten, methodes en tools aanreiken die door de deelnemers kunnen worden gebruikt om circulariteit in te bouwen in aankoopprocessen;
 • lessen en ervaringen uit de verschillende pilootprojecten capteren en synthetiseren, en toegankelijk maken voor de deelnemers;
 • knelpunten en belemmeringen voor circulair aankopen inventariseren en proberen weg te werken (onder andere via overleg met betrokken overheidsinstanties, bedrijfsfederaties).
 

De engagementen van de deelnemers en de faciliterende partijen worden vastgelegd in een overeenkomst.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Om mee te doen met het lerend netwerk Circulair Aankopen, moet je:

 • minstens 2 circulaire aankooptrajecten starten op 2 jaar tijd (tussen juni 2017 en juni 2019);
 • uiterlijk op het einde van het 2-jarig traject (juni 2019) zorgen voor aantoonbare integratie van circulair aankopen in de aankoopprocessen, -beleid en -strategie, gebaseerd op gebleken toegevoegde waarde, mogelijkheden en relevantie.

Bedrijven, lokale besturen, overheidsdiensten en andere organisaties kunnen als aankoper deelnemen aan het lerend netwerk.

WIE DOET MEE?

356

ORGANISATIES MET INTERESSE

15

ORGANISATIES AAN BOORD

100800

POTENTIEEL AANKOOPBUDGET GEACTIVEERD

WAT EN WAAROM?

De circulaire economie
FIRST THINGS FIRST

WAT IS EEN CIRCULAIRE ECONOMIE?

De circulaire economie is een economisch systeem waarin zoveel mogelijk producten en grondstoffen hergebruikt worden. Het verlies van waarde van spullen wordt zoveel mogelijk beperkt.

De circulaire economie biedt een alternatief voor het huidige lineaire systeem, waarin grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun leven massaal afval worden. In een circulaire economie wordt maximaal ingezet op hergebruik, herstel en recyclage van producten.

Deze aanpak levert winsten en besparingen op voor bedrijven en leidt tot minder grondstoffenverbruik. We zijn ook minder afhankelijk van de import van grondstoffen en verminderen onze CO2-uitstoot.

 

Meer weten

WAT IS CIRCULAIR AANKOPEN?

Circulair aankopen is een aspect van duurzaam aankopen of maatschappelijk verantwoord aankopen. In essentie gaat het over het aankopen van producten of diensten die volgens de principes van de circulaire economie zijn vervaardigd en worden aangeboden, en na gebruik ook weer volgens die principes worden verwerkt. Om dit te realiseren stelt de aankoper voorwaarden aan het ontwerp, de productiefase, de gebruiksfase en de fase na gebruik.

Mogelijke strategieën die door de aankoper kunnen worden toegepast zijn:

 • voor herbruikbaar materiaal kiezen;
 • voor biogebaseerd of biodegradeerbaar materiaal kiezen;
 • hergebruikte/opgewaardeerde goederen kiezen;
 • pooling en delen van middelen;
 • leasen of huren in plaats van kopen;
 • voor modulaire ontwerpen kiezen;

Het uiteindelijke doel is dat het product na gebruik terug in de economische kringloop gebracht wordt met zo weinig mogelijk waardeverlies, of na bewerking, zelfs met een meerwaarde. Hiervoor is een actieve ketensamenwerking vereist, waarbij de producent, leverancier, aankoper, gebruiker en verwerker samenwerken om tot gesloten kringloop te komen met maximaal waardebehoud.

 

Meer weten

WAAROM STIMULEREN?

1. Minder materiaalkosten

De ondersteuning van een circulaire economie kan in Vlaanderen tegen 2020 2 à 3% van het Vlaams BBP aan besparingen in materiaalkosten kan opleveren.

 

2. Marktcreatie

Wanneer aankopers systematisch kiezen voor meer duurzame aankopen, trekken ze via hun koopkracht de markt van duurzame producten en diensten aan, en zullen er op termijn veel meer dergelijke producten en diensten op de markt komen.

Door in te spelen op de vraag naar circulaire producten of diensten kunnen aanbiedende partijen ervaring opdoen met nieuwe verdienmodellen, en kan de markt getriggerd worden om ook aan de slag te gaan met circulaire verdienmodellen.

 

3. Straffe hefboom

Alleen al de overheidsaankopen in België vertegenwoordigen ongeveer 17% van het Belgische BBP. Circulair aankopen is daarom één van de belangrijke hefbomen om de circulaire economie te versnellen. Bovendien draagt circulair aankopen bij tot de verlaging van de CO2-voetafdruk van de aankopende organisatie, waardoor het voor die partij eveneens een hefboom wordt om klimaatdoelstellingen te realiseren.

 

4. Centraal in beleid

De Vlaamse Regering keurde op 25 maart de Vlaamse langetermijnvisie 2050 definitief goed en daarmee werd ook het ‘doorzetten van de transitie naar een circulaire economie’ als één van de zeven transitieprioriteiten bevestigd. Die innovatieve kringloopeconomie wordt daarbij gestimuleerd met een geactualiseerd Vlaams materialenprogramma als instrument. De Vlaamse overheid engageert zich daarnaast om tegen 2020 100% duurzame overheidsopdrachten te plaatsen.

 

5. Momentum

Maar niet alleen de overheid, ook het bedrijfsleven is vragende partij om het potentieel van de circulaire economie verder te verkennen. Het momentum is dan ook aangebroken om voortbouwend op bestaande initiatieven verdere stappen te zetten richting een meer circulair aankoopbeleid.

MEEDOEN? GET IN TOUCH!

 • Dimitri Strybos
  Dimitri Strybos
  Vlaams Materialenprogramma
 • Luk Lafosse
  Luk Lafosse
  Bond Beter Leefmilieu
 • Bart Corijn
  Bart Corijn
  The Shift
 • Leen Vandermeeren
  Leen Van der Meeren
  VVSG